Giải thể Văn phòng liên lạc Trung tâm CEDC tại Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Ngày 13/3/2023, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) đã ký Quyết định số 18 QĐ/CEDC-GĐTT, về việc giải thể Văn phòng liên lạc Trung tâm CEDC tại Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Sau đây là nội dung Quyết định số 18 QĐ/CEDC-GĐTT ngày 13/3/2023: 

MINH HOÀNG – BTV ĐS GDNN