ĐẶC SAN KINH DOANH & THƯƠNG HIỆU SỐ 11 THÁNG 9/2021. Giá bìa : 120.000 VNĐ

BÌA 1

BÌA 2

BÌA 3

BÌA 4

TRANG 1 NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

TRANG 2 NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

PHÁT HÀNH ĐẶC SAN KINH DOANH & THƯƠNG HIỆU SỐ 11 THÁNG 9/2021 (20+) Facebook

NGUỒN : ĐS KD&TH